วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สถานที่ทำงานทึ่ตั้ง บ้านอาทิ หมู่ 2 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

33140 โทร.045-818024

โครงสร้าง อบต.ลมศักดิ์ แบ่งเป็น 4 สำนัก
1. สำนักปลัด
2.ส่วนการคลัง

3.ส่วนโยธา

4.ส่วนการศึกษา

สำนักปลัด ประกอบด้วย


1.นางณัฐภรณ์ สัณหจันทร์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ลมศักดิ์

2.นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3.นายศิริชัย บุญจูง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4.นางสาวนิตยา พันธเสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
5.นายจรูญ ศิลปักษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

6.นางศิริ อายุวงษ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป


ส่วนการคลัง ประกอบด้วย

1.นางสาวชลธิชา ดวงศรี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

2.นางสาวอุไร บัวจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

3.นางสาวกรภัทร์ บุญมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

4.นางสาวสุพัตรา วงค์สุพรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5.นางสาวนิตยา กิมหงวน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

6.นางสมัญญา ทองมนต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

7.นายณัฐวุฒิ กำเนิดกาลืม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ส่วนโยธา ประกอบด้วย

1.นายชำนาญ ศรีพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา

2.นายอนุวัตร บรรลือหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา

3.นายชัชวาล พันธ์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

4.นายสังวาล ศรีดาชาติ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา

ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย

1.นางสาวอันนภา แสงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา

2.นางวิสาร วงษ์นิล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.1

3.นางพิสมัย สุพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ ศพด.ม.1

4.นางสุกัญญา สุขกาย ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.8

5.นางสมใจ อายุวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล ศพด.ม.8

8 ความคิดเห็น:

 1. คนทำบล็อกนี้น่ารักนะ
  ไปเที่ยวทะเลมาเหรอ

  ตอบลบ
 2. ทำไมรูปน่ารักจังไปเที่ยวไหนมาค่ะ

  ตอบลบ
 3. เยี่ยมมากน่ารักจังเลยนะ

  ตอบลบ
 4. บล็อกสวยจัง หลากหลายทำได้งัย

  ตอบลบ
 5. รูบเอยะจังค่ะ ทำได้ไงเอ่ย เก่งจัง

  ตอบลบ
 6. เจ๊หน่อยจ้า เขียนเยอะจังเลย ตาลายหมดแล้ว ทำให้คิดถึง หลับแล้ว

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2552 09:05

  ตัวหนังสือมันเล็กมากเลย ปรับฟอนต์ใหม่หน่อย
  อ.สุพัตรา

  ตอบลบ